Pôvodný urbár v k.ú. Rimavská Píla mal výmeru 288ha a bol zapísaný v pozemkovej knihe v r. 1886 v pk.vložke č. 138. Mal 298 podielnikov s celkovým počtom podielov 26 995.

Raritou, o ktorej málokto vie, je že geodetom, ktorý meral piľanský chotár a robil súpis pozemkov, nebol nikto iný, ako známy slovenský básnik Ján Botto. Na Mestskom úrade v Tisovci dodnes opatrujú súpis parciel z rokov 1877/78 s jeho podpisom.

V r.1950 bolo urbáru vyvlastnených 92 ha pôdy, ktoré boli prevedené do pk.vložky č. 562 do vlastníctva JRD Rimavská Píla. Vlastníctvo v pk.vložke č. 138 bolo evidované do r.1962, kým nevznikol nový kataster nehnuteľností. Od tejto doby bolo právoplatným dokladom o nadobudnutí urbárskych podielov dedičské rozhodnutie, prípadne kúpna či darovacia zmluva.

V r.1935 si Piľania založili tzv. Lesné družstvo Jasenina, ktoré odkúpilo 86 ha pôdy v k.ú. Tisovec a bolo zapísané v pk.vl. č.1165.

Činnosť Urbárskej spoločnosti Rim.Píla ako pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity bola obnovená na ustanovujúcej schôdzi dňa 3.2.1992. Prezenčnú listinu podpísalo 92 zakladajúcich členov. Za predsedu bol zvolený Vladimír Krajči. Dohodou zo dňa 6.10.1994 bolo Stredoslovenskými lesmi, š.p. B.Bystrica, OLZ Hnúšťa odovzdaných do užívania 166ha lesných pozemkov, ktoré boli následne prenajaté Lesnému združeniu Poľana, ktoré ich užíva dodnes.

Na spoločnej schôdzi podielnikov Urbárskej spoločnosti Rim.Píla a Lesného družstva Jasenina dňa 18.2.1996 došlo z zlúčeniu obidvoch spoločností pod názvom Urbárska spoločnosť Rim.Píla, poz.spol.. Dohodou zo dňa 30.6.2001 bolo Lesmi SR, š.p., OLZ Hnúšťa vrátených 67 ha lesných pozemkov v Jasenine.

V zmysle reštitučných zákonov bolo v r.2008 – 2011 jednotlivým podielnikom priznané vlastníctvo k vyvlastneným pozemkom. Dohodou zo dňa 14.10.2013 Lesy SR, š.p., OLZ Rim.Sobota vrátili 63 ha lesných pozemkov späť do užívania urbárskej spoločnosti. Na zasadnutí zhromaždenia podielnikov dňa 8.12.2013 bolo schválené založenie novej spoločnosti s právnou subjektivitou pod názvom Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozem.spol. Za predsedu novej spoločnosti bol zvolený Ing. Pavel Koncoš. Nové spoločenstvo bolo zaregistrované Okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom v R.Sobote dňa 2.1.2014. K dátumu založenia malo evidovaných 229 známych podielnikov. Celková výmera urbárskych pozemkov je 374 ha, z toho 306 ha lesných.

Spracoval: Jaroslav Lacko, tajomník US